Vår utgångspunkt är att tillgång till tandvård inte ska avgöras av livsplats och ekonomiska resurser.

Jämlik tandvård

Samtliga medborgare måste kunna få vård och behandling efter behov, oavsett var man bor i Sverige. Tandläkare och tandvårdspersonal ska helt enkelt finnas på plats. Idag är det lägre besöksfrekvens i glesbygd och i socioekonomiskt utsatta områden. Personer med låga inkomster gör färre besök och personer med höga inkomster gör fler besök. Skillnaderna i tandhälsan måste minska, och det ska vara möjligt för alla att få regelbunden och förebyggande tandvård. Tandvårdssystemet måste bli mer jämlikt.

Redan nu håller vi på att teckna samarbetsavtal med Sveriges regioner och Folktandvården, som ger tandläkarstudenter på plats i regioner över hela landet. Detta möjliggör för de olika klinikerna att redan under utbildningen knyta starka band med studenterna och skapa bra grund för framtida rekrytering. Därmed kommer utbildningen att bidra till geografisk spridning av kompetens över hela Sverige.

Dessutom kommer studenterna att få cirka 150 dagars klinisk träning vid dessa geografiskt spridda tandvårdskliniker över hela landet (jämfört med cirka 10 dagar normalt), och därmed har de stor klinisk erfarenhet när de är färdiga tandläkare och kommer direkt in i yrket, ger säkra och trygga behandlingar tidigt, och behöver mindre handledning av andra tandläkare.

Några fördelar

  • Den omfattande verksamhetsförlagda kliniska träningen på universitetskliniker runt om i hela landet sprider tandläkarstudenterna och skapar nära band mellan student och en framtida arbetsplats.
  • Fler tandläkare stannar kvar i närområdet efter utbildningen.
  • Tandläkaren är mer kliniskt mogen och kan snabbare gå in i yrkesrollen direkt efter utbildningen.
  • Fler tandläkare med geografisk spridning ger ökad tillgänglighet till tandvård för barn/vuxna/äldre i hela landet, samt för socioekonomiskt utsatta grupper med tandvårdsbehov.
  • Fler kliniker med geografisk spridning ökar möjligheten till preventivt arbete för barn/vuxna/äldre i hela landet och i socioekonomiskt utsatta områden.

Tandvårdsinnovation med fokus på hållbarhet

Den nya centrumet strävar efter att utveckla hela tandvården, och även samarbeta med privatpraktiserande tandläkare. Utbildningen vid Jönköping University kommer även att lägga vikt vid innovation, hållbarhet och entreprenörskap, vilket blir värdefullt inte minst för de studenter som startar privatpraktik.

Näringslivet gynnas av ökad utbildninggrad och fler kliniker

Utbildningen kommer sannolikt även att påverka näringslivet på ett positivt sätt. Utbildningsgraden ökar i regionerna, levande kliniker på mindre orter skapar inflyttning, och företagen kan därmed också rekrytera kompetens.

I linje med riksdagens vilja

En ny tandläkarutbildning och ett odontologiskt centrum som bedriver innovativ och praktiknära utbildning, forskning och utveckling i samverkan, är i linje med den av riksdagen beslutade propositionen ”Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige” (Prop. 2020/21:60).

I propositionen presenterar regeringen forskningspolitiken för åren 2021–2024, och den omfattar frågor om såväl forskning och innovation som högre utbildning.

Politiken utgår från målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en framstående kunskapsnation, vilket det odontologiska centrumet kommer att bidra till, liksom till de övergripande samhällsutmaningar som propositionen fokuserar på – klimat och miljö, hälsa och välfärd, digitalisering, kompetensförsörjning och arbetsliv samt ett demokratiskt och starkt samhälle.

Samverkan med det omgivande samhället uppmuntras också i propositionen, vilket utgör en av grundpelarna i denna satsning. Samverkan blir en naturlig och integrerad del av utbildningen och forskningen, och bidrar till att stärka både kvaliteten och relevansen i utbildning och forskning.